Regulamin usług

§1 PRZEDMIOT 1.

Poniższy regulamin określa zasady zamawiania i użytkowania wszelkich usług świadczonych przez firmę Rabanet Karczewski Radosław (zwanej dalej Rabanet) Klientom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.

1. Dokonanie opłaty za usługę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.

2. Rabanet zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich Swoich Klientów poprzez pocztę e-mail

§2 OPŁATY 1.

1.Wszystkie usługi zakładane są po uiszczeniu stosownej kwoty, i zaksięgowaniu jej na koncie Jeżeli Abonent uiści opłatę za usługi przelewem pocztowym to usługa zostanie aktywowana przez Rabanet w przeciągu 48h od momentu wpłynięcia odpowiedniej należności na konto Rabanet.

2. Na 7 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego Rabanet wyśle każdemu klientowi wiadomość przypominająca o możliwości wydłużenia czasu trwania usługi wraz z aktualnym cennikiem usług, Jeżeli do ostatniego dnia trwania usługi nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty, to usługa zostanie zablokowana. Jeżeli w przeciągu kolejnych 5 dni nie wpłynie opłata za świadczone usługi zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem usług , natychmiast zaprzestaniemy świadczyć usługę na rzecz klienta.

3. Opłata za usługi świadczone na rzecz Klientów Rabanet jest wyłącznie opłatą za usługi dostępne w ofercie firmy.

4. Rabanet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.

§3 PRYWATNOŚĆ

1. Rabanet zapewnia prywatność poczty elektronicznej Swoim Abonentom – nie kontroluje informacji przesyłanych przez serwery pocztowe.

2. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym.

3. Rabanet nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.

4. Klient Rabanet wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Rabanet w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ RABANET

1. Konta hostingowe Rabanet są dostępne dla Klientów przez całą dobę. Rabanet zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy operatorów międzynarodowych itp.).

2. W przypadku konieczność odłączenia części usług Rabanet zobowiązuje się do poinformowania o tym Swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Za brak dostępu do kont hostingowych z winy Rabanet trwających powyżej 24h Rabanet zobowiązuje się do wydłużenia okresu świadczenia usługi o dzień za każde rozpoczęte 24h przerwy ponad 1-dniowy okres przerwy.

4. Rabanet nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów Rabanet powstałe w wyniku:

– przerwania połączenia niezawinione przez Rabanet,

– kataklizmów,

– działanie czynników i osób trzecich,

– nieprawidłowego użytkowania kont,

– nieotrzymania poczty elektronicznej.

5. Rabanet nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Klienta.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

1. Klienci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.

2. Rabanet zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:

– będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, treści pornograficzne

– Klient działa na szkodę innych Użytkowników Rabanet lub użytkowników sieci Internet,

– Klient dopuści się jakiejkolwiek formy spamu,

– nie została wniesiona opłata za usługę, został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.

3. Klient Rabanet nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do konta, poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej lub innych usług bez wiedzy i zgody Rabanet.

§6 OGRANICZENIA 1.

1. Na swoich kontach hostingowych Rabanet zabrania przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.

3. Prawo do uruchamiania skryptów i programów w ramach wykupionej usługi przysługuje tylko i wyłącznie Właścicielowi danej usługi.

4. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Klienta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Klientom, Rabanet zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Klienta.

§7 ROZWIĄZANIE UMOWY 1.

1. Rezygnacja z usług świadczonych przez Rabanet na wniosek Abonenta nie zobowiązuje Rabanet do zwrotu opłaty za świadczoną usługę.

2. Wypowiedzenie umowy na wniosek Rabanet zobowiązuje Rabanet do zwrotu Klientowi niewykorzystanej części opłaty za świadczoną usługę.

3. Umowa między Klientem a Rabanet wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od momentu zakończenia okresu trwania poprzedniej usługi.

§8 FAKTURY VAT

1. Zgodnie z paragrafem 37 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw nr 156, poz. 1024 z późniejszymi zmianami) i w związku z załącznikiem numer 3 tegoż rozporządzenia:

– do otrzymania faktur VAT uprawnieni są wszyscy nabywcy, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług Rabanet, niezależnie od tego czy są zarejestrowanymi płatnikami podatku VAT,

2. Faktura za usługę zostanie wystawiona i będzie wystawiona i przesłana na adres Klienta w terminie do 7 dni od daty otrzymania zapłaty.